ფედერაცია

ITAF

ITAF საერთაშორისო ფედერაციაა, რომლის მიზანიც ტეკემუსუ აიკიდოს განვითარების საერთაშორისო პოლიტიკის მართვა და კოორდინაციაა.

ის უშუალოდ ან ეროვნული წარმომადგენლობების საშუალებით უზრუნველყოფს ITAF აიკიდოს მასწავლებლებსა და დამწყებთ ყელანაირი აუცილებელი ინფრასტრუქტურით, როგორც ადმინისტრირების კუთხით, ისე ცოდნის უწყვეტი გაუმჯობესების თვალსაზრისით.

https://www.itaf.org/

ITAF-ის წევრები

ITAF-ის წევრები არიან ეროვნული ფედერაციები, რომლებიც თავიანთ ქვეყნებში ტაკემუსუ აიკიდოს განვითარებისთვის მოქმედებენ. თითოეულ ქყეყანაში ITAF ახდენს უფლებამოსილებათა დელეგირებას თითო ეროვნულ ფედერაციაზე, რომელიც ამგვარად მისი წარმომადგენელი ხდება მოცემულ ქვეყანაში.

ეს ეროვნული ფედერაცია სრულიად დამოუკიდებელია. მას კავშირი აქვს ITAF-თან უფლებამოსილებათა მხოლოდ იმ დელეგირების ფარგლებში, რომელიც მას აქვს მინიჭებული.

უფლებამოსილებათა დელეგირება ეროვნულ წარმომადგენლობებზე

უფლებამოსილებათა ეს დელეგირება საშუალებას აძლევს ეროვნულ წარმომადგენლობებს, გასცენ ITAF-ის პასპორტი, გამოსცადონ კანდიდატები ITAF-ის ხარისხებზე, გასცენ ეს ხარისხები ITAF-ის სახელით, მოაწყონ აიკიდოს ეროვნული მანიფესტაციები ITAF-ის ეგიდით, როგორებიცაა მასწავლებელთა უწყვეტი ფორმირება ან საჯარო სემინარები.